Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Allahabad University LLB(H) VIth Sem 2014
#1

LLB(H) VIth Sem 2012
Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47001 09AU14
19
ABDUL
SALAM
JAN ALI 53 55 55 06 61 37 06 43 24 37 05 66 60 338 323 301 363 336 355 2016 II
Divisi
on
47002 D00300
20
ADITYA
KUMAR
J S KUMAR 50 56 57 07 38 05 22 36 06 56 INC 334 319 347 317 Incom
plete
47003 U04214
46
AJAY
JAISWAL
SHYAM
LAL
JAISWAL
44 64 48 07 55 33 06 39 22 35 05 62 60 324 335 292 354 302 353 1960 G1 II
Divisi
on
47004 U03203
55
AJAY
KUMAR
JAGDISH
PRASAD
40 66 56 07 63 34 08 42 22 31 06 59 62 332 323 290 349 292 345 1931 II
Divisi
on
47005 09AU13
60
AJAYA
KUMAR
SINGH
SAKALDEEP
SINGH
33 37 54 06 60 34 07 41 24 30 05 59 60 290 344 320 357 308 361 1980 Elig.fo
r SE
47006 I052013
5
AKHILESH
KUMAR
RAM
ACHAL
MAURYA
40 40 48 05 53 41 06 47 23 30 06 59 55 294 332 283 327 280 343 1859 II
Divisi
on
47007 09AU/2
26
AKSHAT
MULLICK
AVINASH
CHANDRA
MULLICK
INC INC 53 07 50 06 28 30 07 75 INC 387 341 401 331 Incom
plete
47008 09AU/5
72
ALOK
KUMAR
GUPTA
GANGA
PRASAD
GUPTA
47 82 46 06 52 36 07 43 24 32 08 64 69 357 320 296 343 290 354 1960 II
Divisi
on
47010 06AU/6
10
ALOK
KUMAR
PANDEY
AKHILESH
KUMAR
PANDEY
46 28 53 07 60 36 08 44 25 32 07 64 59 301 333 282 340 284 332 1872 Elig.fo
r SE
Page 1 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47011 09AU/4
06
AMBRISH
PANDEY
ISHWAR
CHANDRA
PANDEY
49 34 54 06 60 38 07 45 24 30 06 60 51 299 368 319 357 299 345 1987 Elig.fo
r SE
47012 I002014
3
AMIT
KUMAR
RADHEY
SHYAM
YADAV
50 00 50 05 55 34 06 40 26 32 05 63 58 266 344 308 353 296 338 1905 Elig.fo
r SE
47013 09AU/2
31
AMIT
KUMAR
AGNIHOTR
I
RAKESH
CHANDRA
AGNIHOTRI
44 54 52 06 58 36 07 43 28 30 06 64 61 324 355 301 359 310 361 2010 II
Divisi
on
47014 U02102
38
AMIT
KUMAR
PANDEY
SURENDRA
NATH
PANDEY
42 32 47 05 39 06 26 30 07 57 INC 324 317 338 294 Incom
plete
47015 09AU/4
86
AMIT
KUMAR
SINGH
HRIDAI
NARAYAN
SINGH
46 20 55 06 29 05 27 32 07 58 INC 338 316 350 300 Incom
plete
47016 C04200
77
AMIT
MISHRA
RAM
NIWASH
MISHRA
61 82 56 07 63 42 08 50 30 37 06 73 63 392 378 318 403 358 443 2292 II
Divisi
on
47017 09AU12
44
ANAMIKA
AGRAWAL
RAKESH
AGRAWAL
62 80 68 06 74 42 07 49 25 37 08 70 65 400 397 363 408 361 457 2386 I
Divisi
on
47018 08AU11
77
ANAND
PRAKASH
CHANDRA
KRISHNA
34 61 51 07 58 34 06 40 25 34 07 66 70 329 350 309 352 283 368 1991 Elig.fo
r SE
47019 06AU/1
6
ANIT
KUMAR
RAI
RAMASHR
AY RAI
42 70 54 07 61 34 08 42 24 32 06 62 62 339 363 298 377 312 385 2074 II
Divisi
on
47020 09AU/1
09
ANOOP
KUMAR
RAM
RAKSHA
46 34 44 08 52 34 07 41 21 30 07 58 64 295 322 284 342 305 347 1895 Elig.fo
r SE
Page 2 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47021 U01231
44
ANUP
KUMAR
CHANDRA
PRAKASH
51 58 60 06 66 48 06 54 26 32 07 65 60 354 342 322 375 325 384 2102 II
Divisi
on
47022 U96208
70
ANUP
KUMAR
SINGH
ASHOK
KUMAR
SINGH
47 61 50 07 57 43 07 50 24 30 06 60 62 337 349 310 356 296 374 2022 II
Divisi
on
47023 09AU/8
50
ANUPAM
KUMAR
SINGH
OM
PRAKASH
SINGH
56 33 53 05 58 31 06 37 26 30 05 61 62 307 355 285 363 294 382 1986 Elig.fo
r SE
47024 09AU/1
81
ARPIT
SHUKLA
MUKESH
SHUKLA
53 47 49 07 56 44 07 51 25 30 08 63 64 334 356 309 357 337 422 2115 II
Divisi
on
47025 U04219
96
ARUN
PRATAP
SINGH
SHIV
BAHADUR
SINGH
64 62 60 07 67 42 06 48 28 30 08 66 66 373 351 338 408 349 449 2268 II
Divisi
on
47026 U00205
09
ASHISH
KUMAR
ASHOK
KUMAR
46 43 46 06 52 34 07 41 26 28 06 60 61 303 334 281 371 318 364 1971 II
Divisi
on
47027 M0420
457
ASHISH
KUMAR
SINGH
BAGESHW
AR SINGH
42 13 61 06 67 61 07 68 31 28 06 65 55 310 329 302 367 321 383 2012 Elig.fo
r SE
47028 U03208
54
ASHISH
KUMAR
TIWARI
K G TIWARI 55 43 54 07 61 62 06 68 30 29 07 66 60 353 352 306 360 327 378 2076 II
Divisi
on
47029 U06203
25
ASHISH
SRIVASTAV
A
RATAN
PRAKASH
SRIVASTAV
A
58 58 48 06 54 61 08 69 30 28 07 65 57 361 340 304 384 330 395 2114 II
Divisi
on
Page 3 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47030 U97209
67
ASHOK
SINGH
MATA
PRASAD
PAL
49 49 51 07 58 60 07 67 27 28 06 61 56 340 327 298 343 317 386 2011 II
Divisi
on
47031 U06100
38
ASHUTOSH
KUMAR
TRIPATHI
PRABHAKA
R PRASAD
TRIPATHI
56 61 53 06 59 60 08 68 31 30 07 68 57 369 369 324 364 328 392 2146 II
Divisi
on
47032 V04200
76
ASHWANI
KUMAR
UMA
SHANKAR
62 50 45 07 52 59 07 66 30 30 06 66 59 355 376 310 384 332 404 2161 II
Divisi
on
47033 U91210
45
BABAR ALI MUNAUW
AR ALI
60 48 52 06 58 63 08 71 27 30 07 64 56 357 353 291 379 324 383 2087 II
Divisi
on
47034 09AU14
35
BHAGWAT
I PRASAD
DWIVEDI
VISHWANA
TH
PRASAD
DWIVEDI
57 59 58 07 65 55 07 62 30 28 08 66 58 367 317 283 353 304 376 2000 II
Divisi
on
47035 09AU/2
99
BHUPEND
RA
PRATAP
SINGH
BHISHAM
SINGH
‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ UF ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ UFM 378 296 382 319 360 UFM
47036 09AU14
48
BINOD
KUMAR
BRIJA
NAND
66 65 71 06 77 67 05 72 31 27 06 64 67 411 379 336 400 359 441 2326 II
Divisi
on
47037 09AU14
12
BRAHMAN
AND
MISHRA
PARAS
NATH
MISHRA
50 44 69 06 75 57 07 64 31 30 05 66 61 360 349 296 390 318 383 2096 II
Divisi
on
47038 D07206
60
DEEPANJA
LI PANDEY
G P
PANDEY
50 55 63 05 68 55 06 61 30 30 05 65 57 356 360 319 411 320 397 2163 II
Divisi
on
Page 4 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47039 09AU/4
33
DEVI
DAYAL
BECHU
RAM
57 44 53 06 59 60 05 65 28 32 07 67 59 351 325 310 375 320 364 2045 II
Divisi
on
47040 09AU14
20
DEWARSHI
KUMAR
RAI
ASHOK
KUMAR
RAI
54 48 57 05 62 58 07 65 25 30 06 61 55 345 348 294 352 306 351 1996 II
Divisi
on
47041 09AU14
41
DHARMEN
DRA
KUMAR
BABOO LAL 50 52 54 07 61 57 06 63 28 32 07 67 56 349 337 304 375 316 371 2052 II
Divisi
on
47042 I041012
2
DHARMEN
DRA
KUMAR
PATEL
SUBHASH
CHANDRA
64 52 59 06 65 64 07 71 34 30 07 71 60 383 331 321 390 319 403 2147 II
Divisi
on
47043 I992071
6
DHARMEN
DRA
KUMAR
SINGH
FATEH
BAHADUR
SINGH
53 51 53 05 59 06 30 29 06 57 INC 332 289 380 304 Incom
plete
47044 M0210
295
DIGVIJAY
KUMAR
MISHRA
HRIDAYAN
AND
MISHRA
58 58 53 07 60 60 07 67 33 34 07 74 58 375 329 292 398 341 412 2147 II
Divisi
on
47045 09AU/5
71
DIGVIJAY
SINGH
SHIV
NARESH
SINGH
45 40 53 06 48 08 26 28 06 48 INC 325 322 349 284 Incom
plete
47046 U97213
34
DILEEP
KUMAR
YADAVA
KSHATRAD
HARI
67 61 69 07 76 65 06 71 36 37 07 80 64 419 337 287 432 360 435 2270 II
Divisi
on
47047 V04223
33
DILIP
KUMAR
BALDEV
PRASAD
53 36 49 08 57 52 07 59 25 25 06 56 53 314 318 286 363 306 361 1948 G4 II
Divisi
on
Page 5 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47048 09AU10
08
DILSHAD
AHMAD
ANWAR
AHMAD
45 51 52 06 58 59 06 65 31 36 08 75 55 349 338 302 397 321 357 2064 II
Divisi
on
47049 U01209
71
DINESH
KUMAR
GAMA
PRASAD
54 58 51 07 58 57 06 63 30 33 07 70 57 360 352 335 394 332 392 2165 II
Divisi
on
47050 D99205
98
GIRISH
KUMAR
DWIVEDI
BRIJESH
KUMAR
DWIVEDI
‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ UF ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ UFM 345 335 358 330 396 UFM
47051 I052074
8
GORAKH
NATH
SINGH
RAJ
KUMAR
SINGH
58 48 50 05 55 52 06 58 28 30 05 63 57 339 335 302 385 323 381 2065 II
Divisi
on
47052 U94208
74
HARI
SHANKAR
DEVATA
DEEN
52 52 40 06 46 53 07 60 27 30 06 63 48 321 330 292 356 296 387 1982 II
Divisi
on
47053 09AU/4
01
INDIWAR
KUMAR
RAMESHW
AR PRASAD
63 59 62 07 69 57 08 65 28 32 08 68 53 377 340 338 403 326 390 2174 II
Divisi
on
47054 U02100
13
INDRESH
DUBEY
RAM
SEWAK
DUBEY
56 47 36 06 42 47 05 52 32 31 07 70 50 317 328 301 340 311 358 1955 II
Divisi
on
47055 09AU/3
17
IZHAR
AHMAD
MOHD
ISHAQ
52 55 51 07 58 45 06 51 29 30 07 66 55 337 318 313 371 301 374 2014 II
Divisi
on
47056 09AU14
21
JAGESHW
AR
PRASAD
RAGHUBIR 60 43 46 06 52 50 07 57 27 30 06 63 56 331 325 311 360 291 350 1968 II
Divisi
on
47057 09AU/2
68
JAYENDRA
SINGH
RAM
CHARITRA
SINGH
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA INC 338 310 338 287 Incom
plete
Page 6 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47058 09AU10
11
JEETENDA
R PRATAP
SINGH
DAL
BAHADUR
SINGH
50 45 58 06 64 46 05 51 27 30 06 63 52 325 341 318 360 294 366 2004 II
Divisi
on
47059 09AU10
13
JITENDRA
KUMAR
ASHUTOSH
SHARMA
52 60 49 07 56 50 06 56 28 32 07 67 60 351 335 306 350 291 363 1996 II
Divisi
on
47060 09AU10
10
JITENDRA
KUMAR
UPADHYAY
RAM
PYARE
UPADHYAY
50 56 40 06 46 47 08 55 27 28 07 62 59 328 359 291 352 300 374 2004 II
Divisi
on
47061 09AU11
04
JITENDRA
YADAV
RAMLAKSH
AN YADAV
52 44 49 07 56 49 06 55 28 30 07 65 55 327 340 326 346 325 363 2027 II
Divisi
on
47062 09AU/3
77
KAILASH
CHANDRA
RAJ NATH
DUBEY
58 54 41 06 47 50 07 57 28 30 06 64 52 332 333 321 375 296 374 2031 II
Divisi
on
47063 U03210
71
KALPNATH
BHARDWA
J
FALIRAM
BHARDWAJ
58 48 41 05 46 51 07 58 28 30 07 65 54 329 338 308 342 290 350 1957 II
Divisi
on
47064 I012164
1
KAMAL
RAJ
SHUKLA
RAM
CHARAN
SHUKLA
65 54 47 06 53 52 06 58 28 28 08 64 56 350 357 327 386 324 384 2128 II
Divisi
on
47065 U03220
03
KAUSHAL
KISHORE
KISHORI
LAL
52 32 45 07 52 47 05 52 30 35 06 71 49 308 346 307 346 310 366 1983 Elig.fo
r SE
47066 09AU/1
49
KIRAN
SINGH
SUKH RAM 45 41 41 07 48 48 07 55 29 30 08 67 52 308 321 292 347 291 363 1922 II
Divisi
on
Page 7 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47067 U03210
90
KIRTI
PATEL
CHANDRA
BALI
SINGH
PATEL
53 47 34 06 40 48 08 56 33 29 07 69 55 320 351 333 369 328 379 2080 II
Divisi
on
47069 U04210
40
LATA
LAKRA
FRANCIS
LAKRA
50 40 33 07 40 38 06 44 30 30 07 67 50 291 321 300 342 295 356 1905 II
Divisi
on
47070 U02228
13
MANISH
KUMAR
SINGH
SHIV
KUMAR
SINGH
59 51 41 07 38 06 28 30 08 52 INC 315 316 362 298 Incom
plete
47071 C06210
68
MANISH
KUMAR
SINGH
BRIJENDRA
SINGH
58 43 55 06 61 47 05 52 28 27 07 62 52 328 325 311 376 313 342 1995 II
Divisi
on
47072 09AU10
16
MANOJ
KUMAR
AZAD
HANUMAN
PRASAD
AZAD
54 41 48 06 54 47 07 54 26 26 07 59 54 316 332 319 354 296 358 1975 II
Divisi
on
47073 U03223
52
MD
ANWARUL
HAQUE
ANSARI
MD
MAZHARUL
HAQ
56 45 45 07 52 45 06 51 26 30 07 63 54 321 337 298 348 297 351 1952 II
Divisi
on
47074 U04209
44
MOHAMM
ED
SARVAR
ANSARI
MOHAMM
ED AMIR
ANSARI
59 47 48 06 54 43 07 50 27 32 08 67 56 333 365 324 361 315 389 2087 II
Divisi
on
47075 09AU15
79
MUKESH MOLAN 57 43 43 05 46 06 27 26 05 52 INC 323 298 335 295 Incom
plete
47076 09AU/3
06
NAVEEN
KUMAR
RAI
SHYAM
NARAIN
RAI
61 49 40 06 46 47 07 54 27 30 07 64 47 321 327 296 338 300 360 1942 II
Divisi
on
Page 8 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47077 U06211
62
NEERAJ
KUMAR
GAURI
SHANKER
SHUKLA
60 50 46 07 53 41 06 47 30 30 08 68 55 333 336 323 365 315 373 2045 II
Divisi
on
47078 U00217
87
NEERAJ
SHUKLA
SHYAM
DHAR
SHUKLA
57 46 45 06 51 37 07 44 26 30 06 62 50 310 328 302 339 316 355 1950 II
Divisi
on
47079 J06300
35
NEHA
UPADHYAY
A
MADAN JI
UPADHYAY
A
67 63 62 07 69 60 08 68 34 35 07 76 51 394 456 383 426 378 436 2473 I
Divisi
on
47080 09AU12
03
NEIL
PADMDHA
R
PREM
NARAIN
SINGH
58 40 49 07 56 58 09 67 31 33 08 72 51 344 344 366 405 350 373 2182 II
Divisi
on
47081 U05200
61
NIDHI VIJAY
KUMAR
61 47 34 06 40 32 07 39 26 33 07 66 49 302 341 293 368 327 399 2030 G1 II
Divisi
on
47082 U06211
30
NIKHIL
DEV
RAJENDRA
PRASAD
64 49 58 07 65 48 08 56 28 33 07 68 56 358 359 310 375 323 374 2099 II
Divisi
on
47083 U06300
68
NITIN
AGRAWAL
SANTOSH
KUMAR
AGRAWAL
69 65 42 07 49 56 08 64 32 30 08 70 52 369 408 349 414 357 418 2315 II
Divisi
on
47084 09AU/9
59
PAWAN
KUMAR
SINGH
RAM
CHAYAN
SINGH
61 57 44 07 51 42 07 49 29 30 06 65 50 333 328 294 344 302 377 1978 II
Divisi
on
47085 C97260
60
PAWAN
KUMAR
TIWARI
DEENA
NATH
TIWARI
56 43 40 08 48 46 08 54 27 25 07 59 50 310 331 291 343 306 364 1945 II
Divisi
on
47086 M0021
737
PIYUSH
KUMAR
TRIPATHI
DIWAKAR
TRIPATHI
53 42 45 07 52 41 07 48 28 28 06 62 52 309 335 308 379 302 359 1992 II
Divisi
on
Page 9 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47087 09AU/4
79
PRADEEP
KUMAR
SHUKLA
DINESH
SHUKLA
65 63 48 07 55 48 08 56 31 27 07 65 54 358 407 357 407 351 412 2292 II
Divisi
on
47088 U04216
77
PRATIMA
VERMA
RAM LAL
VERMA
54 44 13 07 20 40 07 47 29 27 08 64 50 279 342 326 363 312 378 2000 Elig.fo
r SE
47089 U05222
21
PRAVEEN
KUMAR
SHUKLA
RAM LALA
SHUKLA
58 51 38 08 46 40 08 48 25 27 07 59 43 305 333 295 328 289 345 1895 II
Divisi
on
47090 09AU/3
82
PREM
SINGH
GULAB
SINGH
59 44 44 07 51 46 07 53 30 28 08 66 43 316 342 306 355 294 366 1979 II
Divisi
on
47091 I061017
8
RAHUL
KUMAR
SINGH
KRISHNA
NATH
SINGH
70 59 48 07 55 56 08 64 33 30 06 69 66 383 371 375 410 363 445 2347 I
Divisi
on
47092 E89204
43
RAHUL
SRIVASTAV
A
AVINASH
CH SRIV
68 44 44 08 52 38 07 45 29 29 08 66 47 322 354 317 358 344 378 2073 II
Divisi
on
47093 07AU10
78
RAJESH
KUMAR
GAUTAM
K L
GAUTAM
60 49 48 07 40 06 28 26 08 48 INC 331 310 361 295 Incom
plete
47094 07AU12
31
RAJESH
SINGH
AKSHAYAB
AR SINGH
60 45 51 06 57 42 07 49 27 24 06 57 49 317 331 299 341 285 369 1942 II
Divisi
on
47095 V04200
32
RAJNEESH
PANDEY
RAJIT RAM
PANDEY
55 43 40 07 36 05 26 25 08 50 INC 317 305 350 278 Incom
plete
47096 09AU10
89
RAM
AUTAR
PRAHLAD 61 46 50 06 56 42 06 48 28 30 07 65 50 326 335 296 353 326 363 1999 II
Divisi
on
Page 10 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47097 09AU10
52
RAM
NARESH
CHHOTE
LAL
63 56 39 07 46 34 07 41 33 28 06 67 54 327 355 330 351 323 391 2077 II
Divisi
on
47098 09AU/6
53
RAMNARE
SH YADAV
SUBASH
YADAV
56 40 51 06 57 42 05 47 28 32 07 67 52 319 319 291 325 281 356 1891 II
Divisi
on
47099 AU99/8
65
RANVEER
SINGH
BRIJESH P
SINGH
57 43 47 07 54 40 07 47 25 25 08 58 53 312 322 277 331 288 354 1884 II
Divisi
on
47100 U04301
48
SABIHA
NIYAZI
NISAR
AHMED
65 62 54 07 61 48 08 56 30 32 06 68 59 371 448 365 424 383 424 2415 I
Divisi
on
47101 09AU/2
22
SADANAN
D
CHAUDHA
RY
RAMDHANI
CHAUDHA
RY
62 47 28 06 41 07 28 32 07 48 INC 349 302 360 322 Incom
plete
47102 U06300
94
SAKET
KUMAR
TIWARY
VIJAY
KUMAR
TIWARY
63 59 39 07 46 48 06 54 28 32 07 67 54 343 405 341 378 318 381 2166 II
Divisi
on
47103 09AU/9
88
SANDEEP
KUMAR
SABHA LAL 59 42 45 07 52 40 06 46 28 29 07 64 44 307 341 300 350 290 367 1955 II
Divisi
on
47104 09AU16
33
SANDEEP
NATH
TRIPATHI
RAJENDRA
NATH
TRIPATHI
56 51 48 06 54 40 08 48 29 24 07 60 58 327 362 317 365 309 368 2048 II
Divisi
on
47105 09AU10
57
SANGAM
LAL
BAHORI
LAL
55 47 48 07 55 39 05 44 30 26 06 62 57 320 331 295 361 282 353 1942 II
Divisi
on
Page 11 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47106 09AU10
32
SANTOSH
KUMAR
MOTILAL 56 52 47 06 53 48 07 55 28 26 07 61 57 334 359 293 329 291 368 1974 II
Divisi
on
47107 U06202
51
SANTOSH
KUMAR
SAROJ
HARIRAM
SAROJ
62 49 44 07 51 53 06 59 28 28 08 64 58 343 350 324 363 291 355 2026 II
Divisi
on
47108 I022128
8
SANTOSH
KUMAR
YADAV
RAJMANI
YADAV
66 60 49 07 56 52 08 60 32 29 07 68 61 371 394 355 411 322 403 2256 II
Divisi
on
47109 09AU/9
51
SATYENDR
A KUMAR
YADAV
VISHWANA
TH
59 61 56 06 62 54 07 61 30 30 08 68 62 373 394 343 392 324 394 2220 II
Divisi
on
47110 C97293
17
SHAILEND
RA KUMAR
DEO
NARAYAN
PRASAD
55 44 39 07 53 05 30 24 06 58 INC 323 301 342 283 Incom
plete
47111 V04215
64
SHAILESH
KUMAR
YADAV
DEVENDRA
NATH
YADAV
57 41 32 08 54 07 28 25 07 56 INC 356 317 368 304 Incom
plete
47112 09AU15
50
SHALESH
KUMAR
SHOBH
NATH
56 46 30 07 37 54 06 60 29 26 08 63 55 317 330 304 351 302 348 1952 G3 II
Divisi
on
47113 U99209
99
SHYAM
KUMAR
YADAV
BRIJMOHA
N YADAV
63 48 33 08 41 54 07 61 30 27 08 65 52 330 342 308 369 307 374 2030 II
Divisi
on
47114 09AU/3
35
SHYAM
NARAYAN
RAM JEET
RAM
54 42 42 07 49 31 08 39 28 32 07 67 56 307 346 284 339 276 321 1873 G1 II
Divisi
on
47115 09AU14
33
SMRITI
SINGH
RAM
CHANDRA
68 62 41 07 48 57 07 64 35 32 08 75 62 379 413 363 420 361 446 2382 I
Divisi
on
Page 12 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47116 U06200
03
SUDEEP
SRIVASTAV
A
DHARMEN
DRA NATH
SRIVASTAV
A
59 58 38 06 44 46 07 53 30 28 07 65 64 343 367 333 366 317 401 2127 II
Divisi
on
47117 U94225
39
SUMAN
PRAKASH
JAISWAL
SARDA
PRASAD
JAISWAL
55 52 38 07 45 44 07 51 27 30 08 65 58 326 366 328 360 313 369 2062 II
Divisi
on
47118 X04202
94
SUMITA
UPADHYAY
MUNNA
LAL
UPADHYAY
60 60 38 06 44 51 08 59 31 32 08 71 61 355 351 293 375 304 404 2082 II
Divisi
on
47119 U04202
40
SUNIL
KUMAR
MAURYA
BRAHMDE
V MAURYA
57 42 44 07 51 40 07 47 27 30 08 65 60 322 323 280 360 285 328 1898 II
Divisi
on
47120 07AU/1
24
SURENDRA
CHAUDHA
RI
RAJARAM 44 46 44 06 50 45 07 52 26 26 06 58 53 303 323 282 329 283 370 1890 II
Divisi
on
47121 09AU/9
72
SURENDRA
KUMAR
SANT LAL 52 43 46 07 50 06 24 28 07 59 INC 317 295 344 285 Incom
plete
47122 U06211
22
SURENDRA
KUMAR
RAM SUKH 62 51 43 07 47 06 28 29 07 61 INC 330 298 364 302 Incom
plete
47123 09AU10
29
SURESH
KUMAR
RAM FAL
SONKER
57 43 44 05 49 48 06 54 27 29 05 61 59 323 339 279 323 283 351 1898 II
Divisi
on
47124 U01216
72
TRIPURES
H SINGH
ASHOK
SINGH
56 42 46 06 55 07 28 26 06 60 INC 316 294 335 292 Incom
plete
47125 M0321
176
VAIBHAV
DWIVEDI
BAL
KRISHNA
DWIVEDI
54 40 48 07 55 51 06 57 26 28 07 61 60 327 336 273 316 283 348 1883 II
Divisi
on
Page 13 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47126 U05303
02
VAISHALI
KUMARI
SHESH
MANI
67 47 43 07 50 49 07 56 32 30 06 68 66 354 381 357 393 376 420 2281 II
Divisi
on
47127 09AU/2
25
VEENA
KUMARI
SUDARSHA
N SHAKYA
66 60 47 06 53 48 08 56 31 27 07 65 65 365 352 341 377 345 408 2188 II
Divisi
on
47128 09AU11
21
VIJAY
KUMAR
PAL
LALTA
PRASAD K
PAL
60 54 47 07 54 46 07 53 32 29 08 69 65 355 355 322 345 313 383 2073 II
Divisi
on
47129 09AU/4
64
VIJAY
PRAKASH
AYODHYA
PRASAD
54 44 55 06 61 50 08 58 26 32 07 65 48 330 341 316 323 303 366 1979 II
Divisi
on
47130 09AU/3
94
VIKASH
KUMAR
SINGH
RAM
BHULAN
SINGH
70 88 63 08 71 60 07 67 29 20 08 57 68 421 382 347 338 367 421 2276 II
Divisi
on
47131 09AU11
22
VINAY
KUMAR
SINGH
RAJ
BAHADUR
SINGH
62 75 48 07 55 40 08 48 26 33 07 66 52 358 333 311 350 296 378 2026 II
Divisi
on
47132 09AU15
12
VINOD
KUMAR
YADAV
DEV RAJ
YADAV
63 57 51 07 58 50 06 56 30 29 07 66 51 351 356 320 373 347 397 2144 II
Divisi
on
47133 U03219
20
VIVEK
KUMAR
ANIRUDH
KUMAR
56 37 50 06 40 07 23 29 07 41 INC 330 339 349 326 Incom
plete
47501 C04200
15
ABHISHEK
KUMAR
SURESH
NARAYAN
TIWARI
62 48 58 08 66 42 08 50 23 26 07 56 47 329 337 284 357 317 372 1996 II
Divisi
on
47502 08AU12
68
AKHAND
NARAYAN
MISHRA
SHESH
NARAYAN
MISHRA
62 53 58 07 65 42 07 49 28 30 07 65 52 346 355 323 413 328 395 2160 II
Divisi
on
Page 14 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47503 09AU14
04
AKHILESH
KUMAR
JAG DEV
PRASAD
50 10 63 07 40 08 25 28 06 48 INC 321 299 353 321 Incom
plete
47504 09AU13
06
AKHILESH
KUMAR
TRIPATHI
KAMLESH
KUMAR
55 35 56 08 64 36 07 43 27 28 07 62 43 302 339 329 340 302 365 1977 G5 II
Divisi
on
47505 09AU/7
00
ALOK
KUMAR
TIWARI
UDBHAV
TIWARI
53 17 37 07 36 07 24 30 08 44 INC 326 303 339 286 Incom
plete
47506 V04227
32
ALOK
TIWARI
GIRISH
CHANDRA
TIWARI
56 36 51 05 56 42 06 48 29 28 05 62 42 300 336 313 371 311 363 1994 G4 II
Divisi
on
47507 I042016
3
ALTAF
KHAN
MD SALIM
KHAN
53 40 49 07 35 06 27 30 07 INC INC 347 298 329 301 Incom
plete
47508 C04200
83
AMITA
SHASTRI
RAM
KRISHNA
SHASTRI
63 67 51 07 58 46 07 53 28 25 06 59 45 345 364 355 391 329 382 2166 II
Divisi
on
47509 09AU/7
01
AMRENDR
A KUMAR
MISHRA
SHRI
KRISHAN
MISHRA
60 56 51 07 58 32 06 38 25 26 05 56 44 312 333 310 344 301 361 1961 G2 II
Divisi
on
47510 M9810
673
ANIL
KUMAR
MISHRA
SHAILENDR
A KUMAR
MISHRA
59 00 53 05 40 05 30 20 05 39 INC 362 279 348 325 Incom
plete
47511 09AU/7
02
ANIL
KUMAR
PAL
TILAKDHAR
I PAL
60 45 53 07 60 42 06 48 26 26 07 59 44 316 352 302 367 312 378 2027 II
Divisi
on
47512 I062011
3
ANKUR
BHARTIYA
OM
PRAKASH
43 46 52 07 37 07 26 25 06 41 INC 323 285 340 279 Incom
plete
Page 15 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47513 09AU13
07
ANKUR
YADAV
RAMESH
CHANDRA
52 44 51 07 58 40 06 46 24 25 07 56 47 303 348 295 358 299 349 1952 II
Divisi
on
47514 U06219
88
ANUP
KUMAR
DWIVEDI
DHANESH
WAR
PRASAD
DWIVEDI
65 66 57 08 65 46 07 53 27 24 06 57 54 360 363 339 375 319 374 2130 II
Divisi
on
47515 09AU13
08
ANUPAM
SHUKLA
DWARIKA
PRASAD
SHUKLA
56 46 50 06 56 35 07 42 26 24 08 58 47 305 322 283 348 291 344 1893 II
Divisi
on
47516 09AU13
99
ARVIND
KUMAR
CHATURVE
DI
NANHEY
LAL
CHATURVE
DI
49 34 50 05 45 05 24 25 06 48 INC 341 326 365 272 Incom
plete
47517 05AU/4
73
ARVIND
KUMAR
YADAV
KEDAR
NATH
62 21 47 05 52 42 05 47 25 26 06 57 51 290 354 311 394 328 383 2060 Elig.fo
r SE
47518 09AU/7
06
AWANEES
H KUMAR
DWIVEDI
GANESH
SHANKAR
DWIVEDI
59 48 54 06 38 05 27 26 05 53 INC 332 305 367 350 Incom
plete
47519 09AU15
83
BRIJ
KISHOR
SINGH
GAUR
BRIJ BHAN
SINGH
GAUR
56 23 55 06 41 07 27 25 06 INC INC 377 308 395 318 382 Incom
plete
47520 C97221
51
BRIJENDRA
KUMAR
TIWARI
DEEP
NARAYAN
TIWARI
53 32 41 05 37 06 28 26 05 52 INC 338 333 366 307 Incom
plete
47521 M0620
346
BRIJESH
SINGH
GHERRAU
SINGH
52 40 46 06 52 38 05 43 24 27 06 57 47 291 341 296 334 272 355 1889 II
Divisi
on
Page 16 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47522 06AU/1
119
BUDDHISA
GAR
YADAV
RAMSAKH
A YADAV
60 43 03 05 30 05 27 27 05 37 INC 312 310 413 317 Incom
plete
47523 09AU13
13
CHANDRA
MAULI
MISHRA
VINOD
KUMAR
MISHRA
50 42 28 07 35 44 05 49 24 27 07 58 60 294 356 320 370 296 375 2011 G5 II
Divisi
on
47524 M0522
105
CHHAYA
SAHU
SUDARSHA
N LAL
SAHU
57 40 46 08 54 33 08 41 19 29 08 56 57 305 343 303 365 294 350 1960 II
Divisi
on
47525 V04218
79
DEV
KUMAR
KESHARW
ANI
ASHOK
KUMAR
KESHARWA
NI
54 43 40 08 47 08 24 29 07 58 INC 347 307 353 293 Incom
plete
47526 U06207
94
DHANANJ
AY SHUKLA
ASHOK
KUMAR
SHUKLA
57 34 32 05 37 44 06 50 24 26 05 55 67 300 341 311 375 299 356 1982 Elig.fo
r SE
47527 I032041
5
DHANANJ
AYA PAL
KEDAR
NATH PAL
61 41 43 05 48 42 06 48 27 25 05 57 61 316 369 300 357 318 344 2004 II
Divisi
on
47528 09AU/7
09
DHARNI
DHAR
PANDEY
SURAT
NARAYAN
PANDEY
50 47 38 06 44 05 21 30 07 60 INC 336 293 339 289 Incom
plete
47529 U02236
06
DHEERAJ
KUMAR
RAJENDRA
JHA
56 48 30 06 49 07 24 28 05 62 INC 334 295 351 313 Incom
plete
47530 09AU/7
10
DINESH
KUMAR
SHARMA
KESHARI
LAL
63 46 34 07 41 54 05 59 26 24 06 56 62 327 349 321 359 316 358 2030 II
Divisi
on
47531 U05204
27
DINESH
KUMAR
TIWARI
HARI
PRASAD
TIWARI
60 60 50 07 57 58 08 66 26 25 09 60 74 377 360 304 386 328 373 2128 II
Divisi
on
Page 17 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47532 09AU/7
12
GAURAV
TIWARI
RAMESHW
AR
PRASAD
TIWARI
55 51 42 08 50 50 08 58 26 30 08 64 67 345 337 311 372 325 349 2039 II
Divisi
on
47533 U03205
06
GYANEND
RA
KUMAR
MISHRA
TEJ
PRAKASH
MISHRA
60 51 45 07 44 06 22 24 07 61 INC 321 286 330 268 Incom
plete
47534 U06207
01
GYANEND
RA SINGH
RADHA
KRISHNA
RAJPOOT
53 41 30 06 36 07 24 24 05 55 INC 345 281 337 269 Incom
plete
47535 U00210
83
HARI OM
SAHU
MEVA LAL
SAHU
63 49 42 05 47 41 07 48 20 25 06 51 62 320 327 316 357 304 345 1969 II
Divisi
on
47536 I002063
5
HARI
SHYAM
PATEL
RAM
KRIPAL
PATEL
60 41 41 05 33 05 21 26 06 64 INC 314 287 331 280 Incom
plete
47537 V04229
57
HARISH
CHANDRA
NAGESHW
AR
53 50 20 05 43 06 25 24 05 58 INC 326 293 335 304 Incom
plete
47538 06AU/6
51
HARSH
MANI
TIWARI
SANTOSH
KUMAR
TIWARI
48 54 27 07 34 45 06 51 28 23 07 58 53 298 314 323 359 296 369 1959 Elig.fo
r SE
47539 09AU/7
13
IMTIYAJ
AHMAD
MOHD
SALEEM
48 53 37 05 44 06 26 29 07 60 INC 331 320 349 277 Incom
plete
47541 09AU/7
15
ISERAR
AHMAD
SIDDIQUI
NESAR
SIDDIQUI
58 56 46 06 52 58 05 63 25 27 06 58 63 350 337 303 336 284 341 1951 II
Divisi
on
47542 U05513
00
JAVED KALIMULLA
H
64 59 46 07 42 06 23 27 07 62 INC 361 309 375 337 Incom
plete
Page 18 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47543 06AY12
66
JITENDR
KUMAR
DUBEY
CHUNNI
LAL DUBEY
60 48 30 07 37 44 06 50 30 29 06 65 69 329 356 329 395 323 348 2080 G3 II
Divisi
on
47544 M0320
508
KARUNESH
DUBEY
AVADHESH
NARAYAN
DUBEY
58 41 36 07 45 07 26 27 07 INC INC 332 290 377 288 Incom
plete
47545 U03218
40
KM
AMITA
RAWAT
MOHAN
LAL
RAWAT
50 49 20 07 42 08 29 27 07 61 INC 358 313 363 319 Incom
plete
47546 U03214
48
KM
ARCHANA
SINGH
LAKH
NARAYAN
SINGH
47 53 42 07 53 07 26 29 08 60 INC 326 301 351 316 Incom
plete
47547 S00201
15
KM DIPTI
TIWARI
VINOD
KUMAR
TIWARI
59 55 46 05 51 46 06 52 30 25 05 60 68 345 372 303 351 311 335 2017 II
Divisi
on
47548 I033007
5
KM EKTA
MISHRA
YOGESH
MISHRA
64 51 48 05 53 44 06 50 30 24 05 59 59 336 331 327 356 317 356 2023 II
Divisi
on
47549 U04205
87
KM MAYA
OJHA
DHARNI
DHAR
OJHA
61 41 46 08 54 43 08 51 28 25 07 60 59 326 345 303 366 327 342 2009 II
Divisi
on
47550 U06207
06
KM
NAMITA
TIWARI
SHAMBHU
NATH
TIWARI
60 46 40 08 43 08 28 29 08 55 INC 342 331 363 317 Incom
plete
47551 09AU/7
32
KM
PRATIBHA
PANDEY
RAM
CHANDRA
55 50 44 07 51 37 07 44 27 28 06 61 49 310 332 290 358 304 356 1950 II
Divisi
on
47552 U05218
87
KM RITA
SINGH
BULAKI
LAL SINGH
51 42 42 06 48 46 06 52 27 32 06 65 52 310 354 321 357 329 363 2034 II
Divisi
on
Page 19 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47553 C06220
33
KM
SHIVALI
TRIPATHI
VIJAY
KRISHNA
TRIPATHI
54 53 50 08 58 55 08 63 31 25 08 64 53 345 371 334 397 322 367 2136 II
Divisi
on
47554 09AU/7
57
KM
SHWETA
SINGH
CHANDESH
WAR
SINGH
60 55 50 08 58 56 08 64 35 28 08 71 53 361 390 355 399 363 382 2250 II
Divisi
on
47555 M0610
165
KM
SHWETANJ
ALI SINGH
TRIBHUWA
N NATH
SINGH
62 55 51 08 59 57 07 64 35 25 07 67 57 364 365 342 395 329 394 2189 II
Divisi
on
47556 M0020
418
KM SMITA
PANDEY
ARUN
KUMAR
PANDEY
62 49 55 08 63 57 07 64 33 23 07 63 55 356 366 332 378 342 366 2140 II
Divisi
on
47557 S97203
98
KM
UMME
ALQAMA
NISAR
AHMAD
59 44 48 08 56 57 08 65 28 28 08 64 55 343 344 313 358 328 356 2042 II
Divisi
on
47558 U02237
35
KM
VARSHA
JAISWAL
SURAJ LAL
JAISWAL
53 45 48 08 56 53 08 61 28 25 08 61 52 328 330 309 350 292 338 1947 II
Divisi
on
47559 U05217
09
KUNWAR
SHYAM
GHAN
SHYAM
53 41 42 07 49 42 07 49 26 24 06 56 47 295 336 285 332 284 345 1877 II
Divisi
on
47560 09AU/7
18
LAL
CHANDRA
YADAV
RAM
NATH
YADAV
54 52 53 05 58 57 05 62 28 24 06 58 55 339 357 319 385 319 384 2103 II
Divisi
on
47561 U05503
17
MAHESH
KUMAR
SAHU
JHALLAR
RAM
55 40 48 07 55 48 07 55 26 23 06 55 53 313 321 293 355 290 355 1927 II
Divisi
on
47562 09AU/7
19
MANUVEN
DRA
SINGH
RAJENDRA
BAHADUR
SINGH
61 57 50 05 55 49 05 54 27 24 06 57 53 337 356 324 394 329 388 2128 II
Divisi
on
Page 20 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47563 09AU/7
20
MEHTAB
AHMAD
KHAN
ZAMI
AHMAD
KHAN
63 59 57 08 65 48 08 56 27 27 08 62 62 367 390 336 421 341 410 2265 II
Divisi
on
47564 U02223
82
MRITYUNJ
AY
BAHADUR
JANG
BAHADUR
49 32 53 05 58 48 05 53 26 26 05 57 48 297 345 316 368 305 349 1980 Elig.fo
r SE
47565 09AU/7
22
MUDEET
KUMAR
MISHRA
PHOOL
CHANDRA
MISHRA
57 34 38 05 43 40 05 45 27 25 05 57 45 281 364 296 383 315 374 2013 Elig.fo
r SE
47566 V04225
01
MUKESH
KUMAR
PASAWAN
BADRI
PRASAD
PASWAN
57 54 47 05 41 05 27 24 05 46 INC 334 295 363 296 Incom
plete
47567 D02303
16
NAGENDR
A KUMAR
YADAV
NARESH
KUMAR
YADAV
57 51 47 05 52 41 06 47 26 24 05 55 54 316 365 314 366 309 367 2037 II
Divisi
on
47568 M0320
654
NARENDR
A NATH
TRIPATHI
VIJESHWAR
PRASAD
TRIAPATHI
57 55 55 06 61 42 06 48 25 23 06 54 52 327 332 310 368 318 390 2045 II
Divisi
on
47569 U01213
91
NARENDR
A PRATAP
SINGH
JAG
NARAYAN
SINGH
57 40 48 05 53 44 05 49 28 29 05 62 47 308 356 331 364 277 356 1992 II
Divisi
on
47570 I052117
1
NARESH
KUMAR
RAM PAL 60 48 49 05 54 49 05 54 26 25 05 56 47 319 349 292 373 303 374 2010 II
Divisi
on
47571 D05204
87
NAVEEN
KUMAR
SAHAB
DEEN
MAURYA
59 40 51 05 56 45 05 50 28 28 05 61 48 314 364 315 356 282 359 1990 II
Divisi
on
47573 U03219
28
NEERAJ
KUMAR
J L
JAISWAR
41 40 48 08 56 42 08 50 24 29 08 61 52 300 373 296 362 309 374 2014 II
Divisi
on
Page 21 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47574 C05207
01
NEERAJ
SINGH
YADAV
VIJAY
BAHADUR
58 44 53 07 60 48 07 55 25 30 06 61 47 325 327 320 368 297 409 2046 II
Divisi
on
47575 U02213
33
NIRAJ PAL MOTI LAL 55 40 49 08 57 55 07 62 24 31 08 63 50 327 329 295 348 287 335 1921 II
Divisi
on
47576 U05500
62
NISHA
YADAV
BANSHI
LAL YADAV
53 43 48 08 56 49 07 56 25 30 08 63 57 328 361 310 362 272 370 2003 II
Divisi
on
47577 M0221
267
NISHEESH
KUMAR
SHUKLA
BALDOW
NARAYAN
SHUKLA
57 46 51 07 58 52 07 59 28 29 07 64 59 343 348 301 383 284 369 2028 II
Divisi
on
47578 I052122
8
NITISH
KUMAR
MISHRI LAL 42 24 54 05 59 57 05 62 26 31 06 63 55 305 332 310 372 287 376 1982 Elig.fo
r SE
47579 U04223
96
PANKAJ
KUMAR
BISHUN
LAL
47 34 49 07 56 56 07 63 27 30 08 65 56 321 324 305 360 290 373 1973 Elig.fo
r SE
47580 09AU/7
27
PANKAJ
KUMAR
PANDEY
INDRA
PRASAD
PANDEY
53 42 51 07 58 54 08 62 26 29 07 62 57 334 329 299 384 329 395 2070 II
Divisi
on
47581 09AU/7
28
PANKAJ
PANDEY
DURGA
PARSAD
PANDEY
54 40 52 08 60 55 08 63 26 30 08 64 58 339 364 323 387 330 404 2147 II
Divisi
on
47582 09AU13
17
PARAG
DUBEY
BASHISTH
NARAYAN
DUBEY
58 57 47 07 54 45 06 51 27 31 07 65 53 338 345 311 371 300 384 2049 II
Divisi
on
47583 U05221
41
PAWAN
KUMAR
SRIVASTAV
A
GANESH
SHANKER
SRIVASTAV
A
54 40 51 07 58 50 06 56 27 30 07 64 46 318 323 320 386 291 372 2010 II
Divisi
on
Page 22 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47584 U05217
28
PRADEEP
KUMAR
ADITYA
SHIV
KUMAR
SHASTRI
59 53 53 07 60 51 07 58 26 29 07 62 60 352 324 305 377 289 375 2022 II
Divisi
on
47585 09AU14
60
PRAHLAD
SINGH
YADAV
SHYAM
SINGH
YADAV
60 INC 44 07 46 07 27 31 06 58 INC 322 296 354 283 Incom
plete
47586 09AU/7
30
PRAKASH
CHANDRA
SRIVASTAV
DEVI
SHANKAR
SRIVASTAV
57 44 53 05 58 47 05 52 28 30 06 64 57 332 337 284 348 277 371 1949 II
Divisi
on
47587 09AU/7
31
PRAMOD
KUMAR
LAL
BAHADUR
YADAV
56 43 44 06 50 48 05 53 24 29 05 58 59 319 318 319 379 293 374 2002 II
Divisi
on
47588 09AU13
19
PRASIDDH
KUMAR
RAI
MALA RAI 58 53 47 05 52 47 05 52 25 29 06 60 59 334 325 307 355 288 401 2010 II
Divisi
on
47589 M9921
051
PRAVEEN
KUMAR
MISHRA
SHYAM
BIHARI
MISHRA
57 51 50 05 55 49 04 53 26 30 07 63 59 338 332 300 361 296 389 2016 II
Divisi
on
47590 09AU/7
33
PRAVEEN
KUMAR
PANDEY
RAMESH
PANDEY
56 41 53 08 61 44 08 52 23 31 08 62 62 334 346 316 364 276 388 2024 II
Divisi
on
47591 U05301
73
PRAWAL
SHARMA
MOOL
CHANDRA
VISHWAKA
RMA
60 58 50 05 55 46 05 51 25 30 05 60 63 347 322 305 364 292 388 2018 II
Divisi
on
47592 U04303
71
PURNIMA N C
PANDEY
62 50 45 08 53 50 08 58 26 32 08 66 67 356 334 309 372 318 406 2095 II
Divisi
on
Page 23 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47593 U05202
53
PUSHPEND
RA
KUMAR
YADAV
DEVENDRA
NATH
YADAV
57 50 53 06 59 48 07 55 28 31 05 64 10 295 332 323 348 304 368 1970 Elig.fo
r SE
47594 09AU14
00
RAGHUNA
NDAN
SRIVASTAV
A
RAKESH
PRASAD
47 52 45 07 52 51 07 58 26 30 06 62 62 333 344 326 353 290 377 2023 II
Divisi
on
47595 09AU/7
34
RAGHVEN
DRA
PRATAP
SINGH
MUNNA
SINGH
52 45 47 05 52 49 05 54 25 31 05 61 59 323 327 298 383 297 354 1982 II
Divisi
on
47596 09AU13
22
RAJESH
KUMAR
TRIPATHI
PRADEEP
KUMAR
TRIPATHI
63 42 35 05 40 51 05 56 28 30 05 63 59 323 338 319 379 306 384 2049 II
Divisi
on
47597 09AU13
23
RAJESH
KUMAR
VERMA
CHIRAUJI
LAL VERMA
60 46 47 05 53 05 22 31 05 63 INC 354 313 379 298 Incom
plete
47598 09AU/7
38
RAJESH
PANDEY
CHHOTE
LAL
PANDEY
60 58 50 06 56 48 05 53 30 29 04 63 64 354 325 291 354 291 387 2002 II
Divisi
on
47599 09AU/7
40
RAJNEESH
KUMAR
MISHRA
RAM
NIWAS
MISHRA
INC 59 INC 06 51 06 30 30 05 62 INC 363 329 381 315 Incom
plete
47600 09AU/7
41
RAM
SINGH
RAM
SHIROMAN
I SINGH
56 50 42 07 49 41 07 48 29 31 08 68 60 331 349 285 368 309 383 2025 II
Divisi
on
47601 09AU14
07
RAMA
KANT
YADAV
RAM
NIDHI
YADAV
59 48 47 07 54 37 07 44 30 29 07 66 64 335 354 337 389 317 394 2126 II
Divisi
on
Page 24 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47602 09AU13
24
RAMAKAN
T DHAR
DWIVEDI
RAKESH
DHAR
DWIVEDI
63 54 49 07 56 43 06 49 31 30 07 68 70 360 327 342 377 347 430 2183 II
Divisi
on
47603 U98236
24
RAMESH
CHANDRA
PHOOL
CHANDRA
56 42 43 05 48 40 06 46 26 31 05 62 62 316 313 294 350 288 378 1939 II
Divisi
on
47604 U02232
30
RAVI
KUMAR
SONKER
RAJENDRA
SONKER
52 46 39 07 35 07 28 29 08 47 INC 316 319 367 300 Incom
plete
47605 09AU/7
44
RAVINDRA J P SHUKLA 59 40 50 07 57 47 07 54 26 28 08 62 58 330 329 317 352 299 378 2005 II
Divisi
on
47606 U05512
58
RAVINDRA
KUMAR
CHAUHAN
HIRA LAL
CHAUHAN
52 40 39 06 45 43 08 51 25 30 07 62 57 307 325 284 341 283 351 1891 II
Divisi
on
47607 U04217
02
SACHIN
KUMAR
SHAMBHU
NATH
56 41 42 05 47 43 06 49 26 30 05 61 52 306 352 270 348 284 353 1913 II
Divisi
on
47608 09AU/7
46
SANDEEP
KUMAR
CHAUHAN
R K
CHAUHAN
52 40 35 05 40 39 06 45 30 29 06 65 59 301 334 311 372 306 370 1994 II
Divisi
on
47609 I002146
3
SANGEET
KUMAR
RAJENDRA
PRASAD
61 40 40 06 46 42 06 48 26 31 06 63 59 317 367 314 374 297 374 2043 II
Divisi
on
47610 D01201
04
SANGEETA JAGDEESH
PRASAD
54 49 42 06 48 44 06 50 27 30 06 63 59 323 349 326 378 349 390 2115 II
Divisi
on
47611 M0321
691
SAVITRI SHYAM
NARAIN
57 54 32 05 37 40 05 45 26 29 05 60 61 314 357 300 359 339 388 2057 G3 II
Divisi
on
Page 25 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47612 09AU/7
53
SHARDUL
VIKRAM
SINGH
RANJIT
SINGH
64 61 51 07 58 49 08 57 25 30 08 63 62 365 331 323 361 332 389 2101 II
Divisi
on
47613 U02300
46
SHARIK
NADEEM
ANSARI
GULAM
MOHD
ANSARI
60 47 43 05 48 43 05 48 26 31 05 62 57 322 354 307 313 310 371 1977 II
Divisi
on
47614 M0230
735
SHASHANK
SHEKHAR
MISHRA
PARAS
NATH
MISHRA
63 58 49 07 56 44 08 52 30 30 08 68 65 362 338 303 344 324 398 2069 II
Divisi
on
47615 V03302
55
SHASYA
SRIVASTAV
A
SUSHIL
KUMAR
61 55 50 08 58 45 08 53 30 29 08 67 63 357 378 333 368 317 407 2160 II
Divisi
on
47616 I052192
6
SHIV
GOVIND
SAROJ
BRIJ LAL
SAROJ
45 34 32 05 37 35 05 40 26 31 06 63 58 277 333 285 319 315 375 1904 Elig.fo
r SE
47617 C04208
71
SHIV
MANI
TRIPATHI
SHANTOSH
KUMAR
TRIPATHI
54 41 40 06 46 45 06 51 28 30 06 64 65 321 344 304 324 288 372 1953 II
Divisi
on
47619 J04207
24
SHRUTI
TIWARI
HAUSILA
PRASAD
TIWARI
60 50 31 07 52 08 30 32 08 65 INC 369 328 387 296 Incom
plete
47620 J06206
36
SHUBHRA
CHAURASI
A
KAILASHNA
THCHAURA
SIA
56 45 41 08 49 54 08 62 26 31 08 65 61 338 323 291 324 271 368 1915 II
Divisi
on
47621 D06212
69
SOMONEN
DRA
VISHWAS
JAWAHAR
RAMA
49 44 44 05 36 05 29 30 05 INC INC 345 323 344 325 375 Incom
plete
Page 26 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47622 C06307
65
SONIMA
KESARWA
NI
SUBHASH
CHANDRA
KESARWAN
I
59 57 44 06 42 07 28 32 06 62 INC 351 313 337 304 Incom
plete
47623 I062087
5
SUDHAKER
TRIPATHI
SHRI
SHYAM
TRIPATHI
59 43 41 07 48 39 06 45 26 31 07 64 68 327 342 334 336 290 385 2014 II
Divisi
on
47624 U06300
54
SUMIT
KESARWA
NI
VINOD
KESARWAN
I
60 57 46 07 53 46 06 52 30 31 07 68 67 357 348 316 347 337 376 2081 II
Divisi
on
47625 V04220
32
SUNIL
KUMAR
YADAV
BHAGWAN
DAS YADAV
62 58 55 06 61 44 06 50 29 30 06 65 67 363 331 293 332 314 376 2009 II
Divisi
on
47626 U03221
26
SURESH
KUMAR
VISHRAM 47 72 62 08 70 40 08 48 30 31 08 69 63 369 362 308 338 301 374 2052 II
Divisi
on
47627 U99240
20
SURESH
KUMAR
BHARTIYA
ROSHAN
LAL
49 37 54 05 59 37 05 42 28 30 05 63 63 313 318 301 311 286 371 1900 G3 II
Divisi
on
47628 U05212
72
SWATI
PANDEY
ARUN
KUMAR
PANDEY
50 28 55 07 62 37 06 43 32 29 08 69 57 309 335 325 372 335 392 2068 Elig.fo
r SE
47629 04AU/4
59
TRYAMBA
K NATH
PARAS
NATH
42 44 48 07 37 06 31 30 07 52 INC 334 273 344 287 Incom
plete
47630 09AU/7
62
VAIBHAV
SINGH
RAMJI
SINGH
43 47 51 05 56 40 05 45 26 31 05 62 57 310 340 298 327 284 363 1922 II
Divisi
on
47632 U95238
06
VIJAY
SHANKER
SINGH
ROOP
NARAYAN
51 60 49 05 54 50 05 55 33 32 05 70 57 347 347 294 376 301 389 2054 II
Divisi
on
Page 27 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
47633 M0410
951
VIKALP
VAIBHAV
DUBEY
KRISHNA
KUMAR
DUBEY
56 64 55 06 61 48 06 54 29 31 06 66 62 363 329 277 401 327 409 2106 II
Divisi
on
47634 I052220
4
VIKASH
KUMAR
SINGH
KUNWAR
BAHADUR
SINGH
50 10 44 05 50 05 26 30 05 45 INC 317 309 362 281 Incom
plete
47635 U02207
27
VIPIN
KUMAR
KUNVAR
BAHADUR
SINGH
55 32 58 05 38 05 26 29 05 56 INC 353 323 396 307 Incom
plete
47636 V05510
58
VIVEK
PATEL
CHANDRA
BALI
SINGH
PATEL
53 33 56 05 61 42 05 47 27 30 05 62 58 314 327 306 371 284 379 1981 Elig.fo
r SE
47637 I992291
1
YOGENDR
A PRATAP
SINGH
SATYA
NARAIN
SINGH
47 52 47 05 52 41 05 46 27 31 05 63 60 320 335 279 350 286 359 1929 II
Divisi
on
48001 09AU14
39
AASHISH
PANDEY
BALRAM
PANDEY
51 59 53 08 61 43 08 51 28 29 07 64 62 348 355 324 365 306 379 2077 II
Divisi
on
48002 D00205
16
ABHAYA
SINGH
PREM
PRAKASH
SINGH
54 47 44 07 51 50 06 56 28 30 07 65 54 327 344 329 380 316 379 2075 II
Divisi
on
48003 U04205
76
ABHINAVA
SHUKLA
ARUN
KUMAR
SHUKLA
49 45 40 08 48 39 07 46 28 28 08 64 60 312 332 330 392 312 384 2062 II
Divisi
on
48004 M0320
010
ABHISHAK
E MISHRA
SHIV
KUMAR
MISHRA
55 48 51 07 58 41 08 49 28 29 08 65 58 333 337 301 387 293 380 2031 II
Divisi
on
Page 28 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48005 09AU11
44
ABHISHEK
SINGH
JAI SINGH 51 58 52 08 60 44 07 51 27 30 08 65 56 341 348 316 384 301 386 2076 II
Divisi
on
48006 U06206
61
ADITE
DAVE
LAKSHMI
KANT DAVE
50 58 57 08 65 43 08 51 35 31 08 74 64 362 355 330 386 336 405 2174 II
Divisi
on
48007 U04206
80
ADITI
MISHRA
S K R
MISRA
50 47 55 08 48 08 32 30 07 52 INC 366 332 409 324 Incom
plete
48008 09AU11
43
ADITYA
SHARMA
SHIV
AVTAR
SHARMA
65 56 51 08 59 46 07 53 31 29 08 68 62 363 400 314 393 342 396 2208 II
Divisi
on
48009 M0420
063
AFZAL
HUSAIN
AKHTAR
HUSAIN
48 41 44 08 38 08 24 30 07 52 INC 322 291 348 280 Incom
plete
48010 U06212
46
AISHWARY
A KUMAR
SINGH
RAJESH
KUMAR
SINGH
50 45 54 07 61 39 07 46 30 30 07 67 60 329 324 291 342 296 332 1914 II
Divisi
on
48011 U06222
34
AJAY
KUMAR
SAROJ
DHANRAJ
SAROJ
52 54 36 08 44 38 08 46 30 31 07 68 60 324 337 305 350 284 328 1928 II
Divisi
on
48012 C96202
01
AJAY
KUMAR
SHUKLA
PREMANA
ND
SHUKLA
53 27 52 09 61 41 08 49 35 30 08 73 59 322 363 335 359 316 363 2058 Elig.fo
r SE
48013 U06209
65
ALKA
MISHRA
VIJAY
KUMAR
MISHRA
60 57 53 08 61 36 08 44 32 29 08 69 63 354 381 351 345 323 383 2137 II
Divisi
on
48014 I022009
6
ALOK
KUMAR
BAJPAI
KRIPA
SHANKER
BAJPAI
59 72 47 08 INC 07 28 30 08 59 INC 361 331 375 319 383 Incom
plete
Page 29 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48015 U06201
20
AMAN
ARYA
RAM
BARAI
SINGH
62 58 43 08 51 56 07 63 30 31 08 69 58 361 361 334 367 313 390 2126 II
Divisi
on
48016 U94202
70
ANJANI
KUMAR
JAWAHIR
LAL
56 56 44 08 52 50 07 57 27 30 08 65 57 343 338 302 336 280 315 1914 II
Divisi
on
48017 I032017
3
ANJANI
KUMAR
TIWARI
RAMNARES
H TIWARI
55 35 35 07 42 52 07 59 25 29 07 61 46 298 358 292 318 276 324 1866 G5 II
Divisi
on
48018 U03206
35
ANSHUL
PRAKASH
YADAV
RAM
PRAKASH
YADAV
53 44 30 08 38 51 08 59 25 31 07 63 72 329 328 309 334 284 347 1931 G2 II
Divisi
on
48019 09AU11
45
ANSHUL
SENGAR
RAKESH
SINGH
53 43 35 07 42 49 08 57 30 30 07 67 59 321 369 289 341 272 328 1920 II
Divisi
on
48020 U06213
54
ANTATOSH
KUMAR
SHYAM LAL 40 59 36 08 44 50 08 58 29 29 07 65 59 325 355 298 332 297 342 1949 II
Divisi
on
48021 U05221
12
ANUJ
KUMAR
TIWARI
JAI KANT
TIWARI
42 44 41 08 49 50 07 57 30 30 08 68 59 319 360 318 338 306 329 1970 II
Divisi
on
48022 09AU14
30
ANUP
KUMAR
SINGH
VINDHYAC
HAL SINGH
47 60 39 07 46 52 07 59 27 31 07 65 61 338 365 309 340 279 344 1975 II
Divisi
on
48023 09AU13
75
ANUPAM
PANDEY
TIRTH RAJ
PANDEY
45 47 43 08 47 08 26 30 07 61 INC 351 298 344 294 Incom
plete
48024 U03218
96
ARTI
GAUTAM
SHRIPATI 47 45 42 08 50 50 08 58 28 30 07 65 59 324 356 294 344 292 343 1953 II
Divisi
on
Page 30 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48025 U01109
35
ARUN
KUMAR
SINGH
JOKHAN
RAM
SINGH
49 51 34 07 41 52 07 59 26 31 07 64 60 324 340 304 330 271 370 1939 II
Divisi
on
48026 U98215
85
ARUNA
MALI
YOGENDRA
MALI
48 44 28 07 35 49 08 57 24 29 08 61 52 297 362 281 325 280 341 1886 G5 II
Divisi
on
48027 09AU15
15
ASHEESH
MANI
TRIPATHI
RAM
PRAKASH
M
TRIPATHI
51 50 40 07 47 52 07 59 30 31 07 68 59 334 352 322 328 300 374 2010 II
Divisi
on
48028 09AU12
89
ASHISH
KUMAR
DWIVEDI
DAYA
SHANKAR
DWIVEDI
48 44 35 08 43 54 07 61 27 30 08 65 62 323 329 303 326 283 361 1925 II
Divisi
on
48029 U06202
75
ASHISH
KUMAR
SINGH
RAM
NEWAJ
47 45 40 07 47 51 08 59 26 29 08 63 59 320 355 298 332 289 342 1936 II
Divisi
on
48032 U02235
42
ASHOK
KUMAR
YADAV
DEVI
PRASAD
YADAV
51 42 40 07 47 58 07 65 27 28 08 63 58 326 323 310 350 277 331 1917 II
Divisi
on
48033 U04208
08
ASHUTOSH
KUMAR
SHIV
MILAN
46 51 38 08 46 55 08 63 27 30 07 64 55 325 354 292 341 294 335 1941 II
Divisi
on
48034 09AU14
38
ATUL
KUMAR
TRIPATHI
UDAIBHAN
TRIPATHI
53 48 46 08 47 08 26 29 07 54 INC 329 314 322 310 Incom
plete
48035 U04208
13
AVANISH
PRATAP
SINGH
UDAI
BHAN
SINGH
49 47 42 08 50 53 08 61 30 31 07 68 67 342 382 328 360 312 388 2112 II
Divisi
on
Page 31 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48036 U04303
44
AVINASH
SINGH
ASHOK
KUMAR
SINGH
55 53 46 08 54 59 07 66 30 32 08 70 69 367 352 325 402 318 393 2157 II
Divisi
on
48037 09AU11
42
AZAD
SINGH
INDRA
JEET SINGH
52 50 47 07 54 54 08 62 28 30 07 65 65 348 322 330 360 301 388 2049 II
Divisi
on
48038 09AU14
40
BEENA
CHAUDHA
RY
KESHAV P
CHAUDHA
RY
53 57 50 07 57 59 07 66 31 32 08 71 65 369 359 321 372 305 413 2139 II
Divisi
on
48039 09AU10
65
BHANU
PRATAP
SINGH
RAM
PRATAP
SINGH
51 45 45 08 53 53 07 60 28 30 08 66 59 334 331 308 349 293 374 1989 II
Divisi
on
48040 09AU11
47
BRAJENDR
A SINGH
SATYENDR
A SINGH
44 41 27 07 49 07 26 29 08 49 INC 327 346 278 376 Incom
plete
48041 09AU11
48
CHANDRA
KUMAR
SINGH
AMAR
BAHADUR
SINGH
55 47 53 08 61 53 07 60 27 31 07 65 52 340 331 308 351 316 388 2034 II
Divisi
on
48042 09AU11
49
CHANDRA
PRAKASH
PATHAK
VINOD
KUMAR
PATHAK
60 54 55 08 63 55 07 62 29 30 08 67 58 364 367 329 392 336 389 2177 II
Divisi
on
48043 U04202
81
DEEPAK
KUMAR
GIRI
JAI
NARAIN
GIRI
60 54 59 08 67 57 08 65 28 29 07 64 60 370 343 310 325 306 398 2052 II
Divisi
on
48044 09AU11
52
DEEPAK
SINGH
HARI
NARAYAN
SINGH
63 53 46 08 54 59 07 66 31 30 08 69 47 352 356 319 328 302 398 2055 II
Divisi
on
48045 09AU11
51
DEOKI
NANDAN
DEO
PREM
NATH DEO
59 48 47 07 54 52 08 60 30 29 07 66 47 334 330 313 333 291 385 1986 II
Divisi
on
Page 32 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48046 09AU14
42
DEVENDR
A PRATAP
YADAV
RAM
SAJEEVAN
YADAV
57 50 48 07 55 59 08 67 30 31 07 68 51 348 349 323 360 308 385 2073 II
Divisi
on
48047 03AU/2
00
DEWENDR
A SINGH
RAJENDRA
SINGH
57 45 45 07 52 58 08 66 28 30 07 65 46 331 339 315 343 299 387 2014 II
Divisi
on
48048 09AU11
53
DHANANJ
AI KUMAR
SINGH
PREM
KUMAR
SINGH
62 61 62 07 69 61 07 68 29 31 08 68 54 382 326 304 354 315 404 2085 II
Divisi
on
48049 U01205
57
DHANANJ
AY RAI
N N RAI 45 49 46 08 56 08 28 32 08 54 INC 316 301 353 286 Incom
plete
48050 I032042
2
DHARMEN
DRA
KUMAR
RAI
VIBUTI RAI 55 51 48 07 55 59 07 66 27 31 07 65 47 339 346 283 324 307 364 1963 II
Divisi
on
48051 U00208
79
DHARMEN
DRA
KUMAR
YADAV
RAM
LAKHAN
YADAV
53 54 47 07 54 54 08 62 26 28 07 61 47 331 337 285 354 270 374 1951 II
Divisi
on
48052 U04219
19
DHARMEN
DRA
KUMAR
YADAV
SHOBH
NATH
59 46 51 08 59 48 08 56 26 30 08 64 46 330 339 283 331 295 379 1957 II
Divisi
on
48053 09AU11
54
DHARMEN
DRA
SINGH
MATADEE
N
55 43 42 06 48 47 07 54 26 29 07 62 45 307 314 290 330 281 363 1885 II
Divisi
on
48054 U06215
25
DHARMEN
ERA
KUMAR
RAJENDRA
KUMAR
60 53 55 08 63 58 08 66 30 30 08 68 49 359 324 322 341 316 393 2055 II
Divisi
on
Page 33 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48055 09AU13
76
DILEEP
KUMAR
TRIGUNAIT
PREMNAR
AYAN
TRIGUNAIT
55 46 51 08 59 51 08 59 28 29 07 64 47 330 330 293 338 271 364 1926 II
Divisi
on
48056 08AU12
59
DURGESH
KUMAR
SINGH
TEJBHADU
R SINGH
53 INC 28 08 56 08 27 30 07 43 INC 365 307 347 290 395 Incom
plete
48057 J06201
67
GARIMA
KUMARI
AMRIT LAL
YADAV
51 50 40 08 48 55 08 63 26 29 09 64 44 320 349 307 365 308 389 2038 II
Divisi
on
48058 I002061
4
GIRISH
CHANDRA
RAM
NARAYAN
INC 40 04 06 49 07 26 30 07 38 INC 340 295 347 272 369 Incom
plete
48059 U06203
24
GOVIND
RAJ SINGH
CHAUHAN
S P
CHAUHAN
55 40 27 08 35 46 08 54 28 31 07 66 41 291 318 279 322 268 340 1818 G5 II
Divisi
on
48060 09AU11
03
HARISH
KUMAR
SHUKLA
JAGAT
NARAYAN
SHUKLA
61 50 47 07 54 59 08 67 28 30 08 66 41 339 390 340 395 342 399 2205 II
Divisi
on
48061 09AU10
70
INDRESH
MISHRA
TRIVENI
PRASAD
MISHRA
54 54 35 08 43 56 08 64 30 29 07 66 54 335 351 323 395 334 396 2134 II
Divisi
on
48062 D00209
58
JEETENDR
A KUMAR
PRABHU
NATH
DHUSIA
58 56 44 08 52 53 07 60 27 31 08 66 43 335 334 290 341 295 371 1966 II
Divisi
on
48063 09AU11
56
JITENDRA
DEV
SHARMA
BHAIRAV
NATH
54 57 43 07 50 50 08 58 26 32 07 65 43 327 330 289 380 302 389 2017 II
Divisi
on
48064 I062035
9
JITENDRA
KUMAR
SAROJ
SHYAMRAJ 56 40 35 08 43 42 08 50 26 29 07 62 42 293 328 300 319 277 339 1856 II
Divisi
on
Page 34 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48065 U01208
77
KALPANA RAM
LAKHAN
SAROJ
44 46 05 07 43 07 24 30 08 41 INC 338 305 355 284 Incom
plete
48066 09AU13
74
KAMLESH
KUMAR
PANCHAM
LAL BHARTI
50 50 28 07 48 07 26 29 08 INC INC 317 280 340 285 365 Incom
plete
48067 U06214
18
KIRTI
KUMAR
BAL
KISHAN
VERMA
55 52 24 08 32 43 08 51 27 30 08 65 43 298 313 298 384 277 346 1916 Elig.fo
r SE
48068 07AU/7
24
KRISHANA
NAND
FAUJDAR 60 60 40 08 48 51 07 58 27 29 08 64 57 347 351 305 376 303 386 2068 II
Divisi
on
48069 09AU11
59
KRISHNA
KUMAR
PATEL
RAJENDRA
PRASAD
PATEL
68 64 48 08 56 61 08 69 29 31 07 67 56 380 379 339 416 353 424 2291 II
Divisi
on
48070 I052095
9
KUNAL BIJAY
NARAYAN
SINGH
61 40 47 07 54 50 07 57 26 30 07 63 48 323 327 277 355 280 364 1926 II
Divisi
on
48071 I042095
1
KUNWAR
RATAN JI
SHUDDHU
PRASAD
61 57 44 08 52 47 08 55 26 29 08 63 42 330 321 311 355 310 370 1997 II
Divisi
on
48072 09AU11
61
LAL DEV NAND
PRASAD
50 41 29 07 36 44 07 51 21 30 07 58 46 282 326 273 336 278 332 1827 G4 II
Divisi
on
48073 U05214
80
LAL SAHAD RAJENDRA
PRASAD
48 43 33 07 40 39 07 46 24 29 07 60 40 277 339 286 329 312 358 1901 II
Divisi
on
48074 U04220
16
MADHVI
LATA
BASANT
LAL
64 58 40 08 48 58 08 66 29 31 08 68 53 357 342 324 401 327 415 2166 II
Divisi
on
Page 35 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48075 U05220
50
MANEESH
KUMAR
MAHENDR
A PRASAD
58 51 44 07 51 50 07 57 27 32 08 67 54 338 362 315 373 299 370 2057 II
Divisi
on
48076 09AU12
37
MANISH
KUMAR
DWIVEDI
SHIV
PRASAD
DWIVEDI
64 60 40 08 48 58 08 66 25 31 09 65 51 354 357 315 380 315 397 2118 II
Divisi
on
48077 U03202
77
MANISH
KUMAR
SHUKLA
UMA
SHANKER
SHUKLA
54 49 40 08 48 46 07 53 27 30 07 64 47 315 334 276 347 293 381 1946 II
Divisi
on
48078 09AU11
66
MANISH
KUMAR
TIWARI
ONKAR
NATH
TIWARI
56 48 48 07 55 45 08 53 27 29 07 63 45 320 319 282 334 289 369 1913 II
Divisi
on
48079 U05210
25
MANISH
PANDEY
RADHEY
KRISHNA
PANDEY
57 45 47 08 55 42 08 50 24 30 07 61 54 322 355 304 353 306 392 2032 II
Divisi
on
48080 U04210
19
MANJU
VERMA
RAM LAL
VERMA
59 40 45 08 53 52 07 59 25 31 08 64 42 317 344 296 339 307 371 1974 II
Divisi
on
48081 C95272
78
MOHD
HARUN
RASHID
ANSARI
MOHD
FARUQUE
59 35 47 07 54 47 06 53 28 30 07 65 51 317 337 315 344 292 383 1988 G5 II
Divisi
on
48082 09AU13
38
MOHMME
D
NAUSHAD
ANSARI
MOHD
FAHEEM
ANSARI
57 46 46 07 53 49 07 56 29 31 06 66 48 326 335 282 346 287 380 1956 II
Divisi
on
48083 09AU15
21
MRIDUL
KUMAR
SINGH
SHAILENDR
A PRATAP
SINGH
58 41 40 08 42 08 25 29 07 47 INC 319 316 329 291 Incom
plete
Page 36 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48084 09AU11
63
MRITYUNJ
AY SHUKLA
KRISHNA
MOHAN
SHUKLA
64 50 52 08 60 51 08 59 29 30 07 66 51 350 350 324 393 328 421 2166 II
Divisi
on
48085 09AU11
67
MUKESH
KUMAR
BASANT
LAL
60 41 41 08 49 47 07 54 30 31 08 69 51 324 347 306 342 293 375 1987 II
Divisi
on
48086 09AU10
71
MUKUL
KUMAR
SHUKLA
SANTOSH
KUMAR
SHUKLA
58 51 59 07 66 48 07 55 30 30 08 68 53 351 349 305 357 312 394 2068 II
Divisi
on
48087 U02225
78
NAGENDR
A KUMAR
PANDEY
UMA
SHANKAR
PANDEY
56 57 INC 08 50 07 28 29 07 48 INC 322 300 336 295 387 Incom
plete
48088 09AU13
56
NEERAJ
KUMAR
KESHARI
GHAN
SHYAM
DAS
63 50 37 08 45 49 08 57 26 31 07 64 55 334 321 298 352 318 397 2020 II
Divisi
on
48089 U05208
39
NEHA
PANDEY
LAL
CHANDRA
PANDEY
64 61 50 08 58 47 09 56 27 30 09 66 59 364 335 333 361 358 414 2165 II
Divisi
on
48090 08AU/8
13
NIRAJ
KUMAR
YADAV
K L YADAV 59 41 44 08 52 45 07 52 30 29 07 66 55 325 335 322 323 315 373 1993 II
Divisi
on
48091 U05500
64
NISHANT
KUMAR
SINGH
PREM
BAHADUR
SINGH
70 55 46 08 54 42 08 50 30 31 08 69 50 348 386 363 375 351 424 2247 II
Divisi
on
48092 09AU11
69
NITESH
KUMAR
PANDEY
TRIVENI
PRASAD
PANDEY
56 50 39 08 47 41 08 49 26 30 07 63 57 322 334 317 341 301 401 2016 II
Divisi
on
48093 U06207
58
NITU
SINGH
MURARI
SINGH
60 INC 53 08 47 08 28 31 09 56 INC 396 357 368 333 Incom
plete
Page 37 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48094 C05207
54
PANKAJ
KUMAR
MISHRA
RAJESHWA
R MISHRA
60 50 40 08 48 38 07 45 26 30 08 64 51 318 340 325 372 308 383 2046 II
Divisi
on
48095 09AU11
71
PIYUSH
KUMAR
LAL
BACHAN
52 50 52 08 60 42 08 50 32 31 07 70 52 334 383 318 339 309 384 2067 II
Divisi
on
48096 U04204
69
PIYUSH
PANDEY
RAJENDRA
PRASAD
PANDEY
59 60 48 08 56 50 08 58 32 30 09 71 53 357 405 347 386 340 427 2262 II
Divisi
on
48097 U02235
98
PRAGYA
SINGH
R P SINGH 47 52 39 08 47 41 08 49 28 30 09 67 57 319 333 312 342 315 400 2021 II
Divisi
on
48098 U02109
60
PRAMOD
KUMAR
SINGH
CHANDRA
BHAN
SINGH
55 56 36 07 43 44 08 52 30 31 07 68 49 323 365 297 332 292 355 1964 II
Divisi
on
48099 M0130
258
PRASHANT
KUMAR
RAMESH
CHANDRA
58 54 47 08 55 38 08 46 30 30 07 67 52 332 379 335 370 329 398 2143 II
Divisi
on
48100 U02222
96
PRASHANT
KUMAR
SINGH
TEJ
BHANU
SINGH
55 50 45 08 53 41 07 48 27 29 08 64 53 323 331 290 364 298 390 1996 II
Divisi
on
48101 M0021
809
PRASHANT
RAGHAV
SHIV
LAKHAN
SINGH
57 51 47 08 55 49 08 57 27 35 08 70 54 344 344 318 368 306 389 2069 II
Divisi
on
48102 U06208
73
PRASHANT
SINGH
YADAV
PRATAP
SHANKAR
YADAV
51 58 48 08 56 48 07 55 28 33 08 69 55 344 388 320 367 321 391 2131 II
Divisi
on
48103 U01217
56
PREM
PRAKASH
MISHRA
SRI RAM
MISHRA
49 44 49 07 56 50 07 57 27 35 08 70 56 332 339 308 353 302 365 1999 II
Divisi
on
Page 38 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48104 J04205
14
PRIYA
DIMRI
KUSHALA
NAND
DIMRI
56 40 42 09 51 42 08 50 30 37 09 76 49 322 390 339 395 344 378 2168 II
Divisi
on
48105 09AU12
04
RAJA
RAWAN
SINGH
RANJEET
SINGH
PATEL
53 46 44 09 53 38 09 47 26 32 08 66 50 315 344 297 324 308 376 1964 II
Divisi
on
48106 09AU11
74
RAJAN
SINGH
RAM BENI 50 42 39 07 46 46 08 54 25 32 07 64 47 303 347 308 357 297 346 1958 II
Divisi
on
48107 U03213
48
RAJAT
KUMAR
YADAV
PREM
SINGH
YADAV
56 49 37 07 50 07 32 34 06 51 INC 375 330 366 330 Incom
plete
48108 09AU13
96
RAJENDRA
KUMAR
PANDEY
RAJ
KISHOR
PANDEY
51 31 43 07 50 39 07 46 28 32 07 67 47 292 343 303 338 296 357 1929 Elig.fo
r SE
48109 V04217
59
RAJNEESH
KUMAR
MISHRA
PRABHA
SHANKAR
51 41 38 08 46 40 08 48 28 30 09 67 52 305 316 293 344 279 380 1917 II
Divisi
on
48110 M0320
842
RAM
BHUSAN
DIWAKAR
BANWARI
LAL
58 47 33 08 41 44 09 53 30 32 08 70 51 320 343 310 331 289 389 1982 II
Divisi
on
48111 C92241
03
RAMESH
MISHRA
R S
MISHRAHR
A
53 52 45 08 53 51 08 59 29 35 09 73 55 345 359 349 382 336 403 2174 II
Divisi
on
48112 09AU10
73
RASHIK
BIHARI
SHYAM
BIHARI
RAM
57 50 47 08 55 41 08 49 27 28 07 62 52 325 338 317 352 297 365 1994 II
Divisi
on
48113 09AU11
78
RAVI
KUMAR
SUDAMA
JEE
54 44 46 08 54 42 07 49 26 35 08 69 52 322 349 307 354 292 364 1988 II
Divisi
on
Page 39 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48114 U05222
12
ROHAN
TRIPATHI
RAKESH
TRIPATHI
48 43 28 08 36 39 08 47 30 30 07 67 50 291 329 299 364 317 385 1985 G4 II
Divisi
on
48115 09AU11
79
ROHIT
SHUKLA
KESHAV
PRASAD
SHUKLA
63 56 39 08 47 42 09 51 28 35 08 71 52 340 332 282 353 312 396 2015 II
Divisi
on
48116 U03212
13
SANDEEP
KUMAR
PREM
KUMAR
YADAV
57 44 48 07 55 44 07 51 23 35 08 66 51 324 348 290 349 307 374 1992 II
Divisi
on
48117 U04214
90
SANJAY
SINGH
KUSHWAH
A
RAMASHR
AYA SINGH
KUSHWAH
A
53 40 43 07 50 37 07 44 23 28 08 59 51 297 320 287 352 279 321 1856 II
Divisi
on
48118 09AU15
30
SANJU
GUPTA
DASHRATH
LAL
GUPTA
47 51 48 08 56 40 08 48 25 32 09 66 47 315 334 299 360 313 365 1986 II
Divisi
on
48119 M9910
713
SANTOSH
KUMAR
TIWARI
RAM
BAHOR
TIWARI
50 65 47 08 55 38 09 47 24 30 08 62 55 334 322 284 364 286 358 1948 II
Divisi
on
48120 09AU14
46
SARASWA
TI
VIDYASAG
AR
KARAN
SINGH
54 79 43 08 51 37 08 45 24 33 08 65 46 340 345 294 382 299 362 2022 II
Divisi
on
48121 09AU10
76
SATISH
KUMAR
SINGH
RAMASHA
NKAR
SINGH
53 61 44 08 52 32 07 39 23 32 07 62 48 315 322 277 341 282 379 1916 G1 II
Divisi
on
48122 08AU/8
26
SATYA
PRAKASH
TIWARI
SHIV
PUJAN
TIWARI
52 55 42 08 43 09 24 30 08 47 INC 334 304 354 285 Incom
plete
Page 40 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48124 09AU11
87
SAUMYA
RAI
ANJANI
KUMAR
RAI
69 70 62 09 71 43 09 52 29 30 09 68 58 388 446 353 441 410 454 2492 I
Divisi
on
48125 09AU10
60
SHAILEND
RA
KUMAR
MISHRA
SAHAB
MISHRA
43 31 51 08 59 34 09 43 23 30 08 61 45 282 328 309 367 288 357 1931 Elig.fo
r SE
48126 07AU/7
45
SHAILEND
RA NATH
TRIPATHI
C S N
TRIPATHI
54 82 45 08 35 08 26 30 08 48 INC 346 399 317 377 Incom
plete
48127 09AU13
48
SHAMBHU
SINGH
YADAV
VINOD KS
YADAV
49 41 39 07 46 34 08 42 26 30 07 63 46 287 323 304 370 301 361 1946 II
Divisi
on
48128 U00228
56
SHASHI
KANT
DUBEY
CHHOTE
LAL DUBEY
44 36 48 07 55 34 07 41 23 30 08 61 55 292 325 293 363 290 362 1925 G4 II
Divisi
on
48129 I042192
1
SHASHI
KANT
SINGH
YADAV
JILAJEET
SINGH
YADAV
41 58 52 07 59 35 07 42 25 30 08 63 50 313 316 302 369 296 364 1960 II
Divisi
on
48130 09AU14
47
SHIV
BHUSHAN
SINGH
DAYA
SHANKAR
SINGH
50 71 53 08 61 38 08 46 25 33 08 66 50 344 323 304 342 312 383 2008 II
Divisi
on
48131 U06208
04
SHIV
SAHAB
YADAV
KESH LAL
YADAV
51 54 58 07 65 38 08 46 25 30 07 62 55 333 335 306 385 321 399 2079 II
Divisi
on
48132 U05202
57
SHWETIM
A SINGH
SHANKER
JEE SINGH
56 52 52 08 60 40 08 48 25 36 09 70 57 343 320 297 373 349 389 2071 II
Divisi
on
Page 41 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48134 U05214
27
SNEH
SACHAN
KAMLESH
KANT
SACHAN
52 57 43 09 52 42 08 50 26 33 08 67 45 323 370 313 387 322 400 2115 II
Divisi
on
48135 U05213
53
SONALI
YADAV
PREMCHA
ND YADAV
56 49 55 09 42 09 29 33 09 47 INC 346 405 365 407 Incom
plete
48136 09AU10
81
SRIPRAKAS
H
TRIPATHI
LAXMI
NATH
TRIPATHI
53 57 48 07 55 42 07 49 26 34 07 67 51 332 341 318 364 331 391 2077 II
Divisi
on
48137 09AU11
86
SUDHIR
VIKRAM
SINGH
NAGENDRA
SINGH
40 30 47 08 55 38 08 46 22 33 07 62 46 279 333 294 382 297 370 1955 Elig.fo
r SE
48138 08AU/8
07
SUJEET
KUMAR
TRIPATHI
S K
TRIPATHI
42 52 50 08 58 39 07 46 26 32 08 66 48 312 324 288 355 276 338 1893 II
Divisi
on
48139 09AU11
88
SUNEET
KUMAR
DWIVEDI
BAJRANG
DHAR
DWIVEDI
51 63 50 08 58 42 08 50 24 32 07 63 57 342 357 311 359 313 374 2056 II
Divisi
on
48140 09AU11
90
SUNIL
KUMAR
PATEL
JEET LAL
PATEL
55 53 48 07 55 41 07 48 24 34 08 66 52 329 329 291 364 319 375 2007 II
Divisi
on
48141 U04302
49
SUNIL
KUMAR
TRIPATHI
AWADESH
NARAIN
TRIPATHI
56 82 50 08 58 50 09 59 30 36 09 75 52 382 332 315 405 348 406 2188 II
Divisi
on
48142 U03212
39
SUNIL
RANJAN
SITARAM
YADAV
53 67 50 08 58 43 08 51 25 29 08 62 59 350 332 321 383 308 366 2060 II
Divisi
on
48143 I002181
2
SURENDRA
KUMAR
RAI
REWATI
RAMAN
RAI
48 40 50 09 59 40 08 48 23 29 08 60 50 305 366 320 371 280 367 2009 II
Divisi
on
Page 42 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48144 02AU/1
33
TAUSIF
AHMAD
ABDUL
GHANI
44 58 44 08 52 58 08 66 26 37 08 71 62 353 348 292 387 307 368 2055 II
Divisi
on
48145 09AU11
91
TEJ
BAHADUR
RAI
VIJAY
SHANKAR
RAI
50 53 55 08 63 56 08 64 26 36 08 70 51 351 326 294 402 331 374 2078 II
Divisi
on
48146 04AU10
76
UDAY
PRATAP
SINGH
BUDHI
RAM
SINGH
42 45 53 08 61 55 09 64 25 33 08 66 63 341 318 283 395 301 355 1993 II
Divisi
on
48147 U01219
03
UMESH
KUMAR
SHUKLA
TRIYUGI
NARAYAN
SHUKLA
49 53 54 08 62 60 08 68 26 33 08 67 67 366 338 301 399 305 364 2073 II
Divisi
on
48148 U99226
04
VAIBHAV
GUPTA
SUBHASH
CHANDR
GUPTA
46 65 56 08 64 49 08 57 26 30 08 64 61 357 365 312 378 307 366 2085 II
Divisi
on
48149 D03303
64
VAIBHAVA
MISHRA
RAJENDRA
NATH
MISHRA
48 61 50 08 58 51 08 59 26 32 09 67 62 355 336 281 390 299 363 2024 II
Divisi
on
48150 09AU12
98
VIBHA
DWIVEDI
RAM
MURTI
DWIVEDI
63 73 54 09 63 67 09 76 30 33 09 72 72 419 375 335 423 379 403 2334 II
Divisi
on
48151 U04208
69
VIBHA
SINGH
UDAY
BHAN
SINGH
47 44 47 08 55 51 08 59 25 29 09 63 68 336 371 306 379 328 344 2064 II
Divisi
on
48152 C96296
70
VIJAI
MOHAN
SHARMA
JAI
KRISHNA
SHARMA
47 26 42 08 50 48 08 56 23 32 08 63 62 304 319 308 364 310 332 1937 Elig.fo
r SE
48153 U05214
04
VIJAY
KUMAR
GUPTA
RAMESH
GUPTA
49 50 47 08 55 49 07 56 25 33 08 66 60 336 346 304 367 301 341 1995 II
Divisi
on
Page 43 of 44Roll No Enrol N Name Father's Na P1 P2 P3‐w P3‐vv P3‐To P4‐w P4‐vv P4‐To P5‐w P5‐Di P5‐vv P5‐To P6 Total Sem I Sem II Sem II Sem I Sem Grand Grace Result
48154 U98239
18
VIMAL
CHANDRA
ALOK
KAILASH
RAM
51 43 45 08 43 07 24 28 07 53 INC 344 304 353 297 Incom
plete
48155 09AU12
57
VINAY
PUSHPRAJ
GILLU
PUSHPRAJ
51 48 48 08 56 50 08 58 24 32 07 63 63 339 328 322 382 296 333 2000 II
Divisi
on
48156 09AU10
83
VIVEK
KUMAR
MATA
PRASAD
50 48 45 08 53 47 07 54 29 30 08 67 62 334 392 332 409 323 364 2154 II
Divisi
on
48157 U05206
92
VIVEK
KUMAR
TRIPATHI
INDRA
MANI
TRIPATHI
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA Abs 329 315 357 3
Reply

Important Note..!

If you are not satisfied with above reply ,..Please

ASK HERE

So that we will collect data for you and will made reply to the request....OR try below "QUICK REPLY" box to add a reply to this page
Tagged Pages: ankur kumar, roll no 329363,
Popular Searches: 2348 2367 2361 2366 2352 2352 2366 2359 2381 2335 2381 2352 2368 2351 2346 2381 2352 2340 2367 2349 2366 2326 2379 2332 2346, www bihari rijal, russojapanese war hetalia, 8class reult 1980, sampuda nand, kumari rajani, 1995 quebec referendum on sovereignty,

[-]
Quick Reply
Message
Type your reply to this message here.

Image Verification
Please enter the text contained within the image into the text box below it. This process is used to prevent automated spam bots.
Image Verification
(case insensitive)

Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Dr C.V. Raman University Results 2014 geethu 2 8,816 09-26-2016, 04:46 PM
Last Post: ashwini
  Dr. Ram Manohar Lohiya University Exam Results 2014 dibin 2 780 07-23-2016, 07:07 PM
Last Post: Dhanyavp
  Periyar University Result 2014 of Science Arts geethu 3 1,372 07-14-2016, 09:38 PM
Last Post: Guest
  Gujarat Board Result 2014 (www.gseb.org 10th &12th Result 2014) dibin 1 537 02-23-2016, 06:54 AM
Last Post: Guest
  Osmania University Exam Sarkari Results 2016 For MBA 3rd Sem Download sarkariresult 0 340 02-22-2016, 05:48 PM
Last Post: sarkariresult
  Krishna University Exam Sarkari Results 2016 For LLB 3rd Sem Download sarkariresult 0 391 02-20-2016, 04:26 PM
Last Post: sarkariresult
  Mahatma Gandhi University Exam Sarkari Results 2016 For PG 1st Sem Supplementary Down sarkariresult 0 381 02-19-2016, 04:55 PM
Last Post: sarkariresult
  JNTU Hyderabad Exam Sarkari Results 2016 For B.Tech 2nd Year 1st Sem Exam Download sarkariresult 0 338 02-13-2016, 05:48 PM
Last Post: sarkariresult
  SV University Exam Sarkari Results 2016 Of BBALLB & LLB 1st,3rd & 5th Sem - Exam Held sarkariresult 0 308 02-08-2016, 03:18 PM
Last Post: sarkariresult
  Mahatma Gandhi University M.Sc Exam Results 2016 Of Maths & ITCC 1st To 4th Sem – Exa sarkariresult 0 293 01-04-2016, 08:47 PM
Last Post: sarkariresult

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)